Ponuka vypracovaná kolektívom

Bc. Michal Zelenčík

Bc. Michal Zelenčík
  • Škola: Slovenská technická univerzita-FEI, 1.ročník inžinierského štúdia – BIS
Má maturitu z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne, po ktorej absolvoval bakalárske štúdium na FEI STU v Bratislave. Už počas bakalárskeho štúdia si vybral špecializáciu na Bezpečnosť informačných systémov. V bakalárskej práci sa venoval postkvantovej kryptografii, konkrétne naprogramoval kryptosystém založený na probléme riešenia sústavy nelineárnych rovníc viacerých premenných s HFE trapdoorom. Počas tohto štúdia nadobudol pokročilé znalosti z oblasti informatiky, programovania a matematiky.

Bc. Samuel Podhorec

Bc. Samuel Podhorec
  • Škola: Slovenská technická univerzita-FEI, 1.ročník inžinierského štúdia – BIS
Absolvoval bakálárske štúdium na FEI STU odbor Aplikovaná informatika, pododbor Bezpečnosť informačných systémov. Zaujíma sa o objektové programovanie, penetračné testovanie a zabezpečovania systémov. Vo voľnom čase, mimo školských povinností, sa zaujíma o slaboprúdovú elektrotechniku a programovanie mikrokontrolérov. Daný projekt považuje za vhodnú príležitosť na získanie znalostí ohľadom postkvantovej kryptografie.

Bc. Peter Kiska

Bc. Peter Kiska
  • Škola: Slovenská technická univerzita-FEI, 1.ročník inžinierského štúdia – BIS
Zmaturoval na kežmarskom gymnáziu, odkiaľ jeho kroky viedli na Fakultu elektrotechniky a informatiky v Bratislave, odbor aplikovaná informatika. Pre zvýśený záujem o kryptografiu sa blizšie špecializoval na pododbor Bezpečnosť informačných systémov, ktorého je úspešným bakalárskym absolventom. V bakalárskej práci sa venoval transpozícií pomocou Rubikovej kocky. Nadobudnuté vedomosti z predmetov ako Klasické šifry, Základy kryptografie, Teória kódovania či Úvod do počítačovej bezpečnosti chce využiť v prospech riešenia tímového projektu, takisto ďaľšie nadobudnuté vedomosti ohľadom tejto témy sú vítané pre ďalší osobný rozvoj.

Bc. Tomáš Kubinec

Bc. Tomáš Kubinec
  • Škola: Slovenská technická univerzita-FEI, 1.ročník inžinierského štúdia – BIS
Je absolventom bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave v študijnom programe Aplikovaná informatika odbor Bezpečnosť informačných systémov. Bakalárske štúdium úspešne dokončil vypracovaním práce s názvom Návrh modelu slnečnej sústavy vo virtuálnej realite. Jeho práca sa zaoberala modelovaním v programe Unity a scriptovaním pohybov planét v jazyku C#. Má skúsenosti napríklad s jazykmi Java, C, C#, Python, Javascript. Zaujíma sa o zabezpečovanie systémov, umelú inteligenciu, kvantové počítače a v tomto projekte by mal využiť svoje dosiahnuté poznatky. Počas nasledujúcich mesiacov by rád získal skúsenosti v oblasti neurónových sietí a šifrátorov odolných voči kvantovým počítačom.